Alan Jacobs


#

Kansas. I was listening to the Eno/Eno/Lanois Apollo music as I drove through this landscape and it was strangely fitting.